ساختمان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان

Home / / ساختمان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان

کارفرما:اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان

مشاور:مهندسین مشاور آباد اندیش زنگان

در دست احداث

تصاویر پیش از ساخت پروژه که با سیستم اسکلت فلزی پیچ و مهره در دست احداث می باشد.

پروژه های مرتبط
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DSC05590Render-A1