خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر تهران

Home / / خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر تهران

کارفرما:وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مشاور:مهندسین مشاور معماری و محیط

سال احداث :1389

خوابگاه خواهران دانشگاه هنر تهران واقع در پردیس کرج

به مساحت 3350 متر مربع با استفاده از سازه فلزی در مدت زمانی زودتر از موعود مقرر ساخته شده و تحویل بهره برداری قرار گرفت.

پروژه های مرتبط
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

00555200060