اقتصاد ساختمان

Home / آرشیو مطالب / اقتصاد ساختمان

اقتصاد ساختمان

توسط
در آرشیو مطالب

زندگی شامل عرصه های وسیعی از فعالیت ها بوده و پدیده های متنوع و گوناگون را در بر میگیرد. بشر از آغاز پیدایش تا اکنون پله های متفاوتی را از رشد و انکشاف پیموده است و همواره از گذشته به سوی آینده و از مراحل ابتدایی به مراحل و درجات بلند و انکشاف یافته گام میگذارد. تجربه نشان میدهد که ترقی جوامع بشری به عوامل و شرایط مختلفی بسته گی دارد که هر کدام به درجات متفاوتی در به پیش راندن آن به سوی ترقی و پیشرفت نقش ایفا مینمایند. که یکی از این عرصه ها همانا اقتصاد است.

  اقتصاد به مثابۀ مجموع مناسبات و رابطۀ زیر بنایی جامعه از همیشه قاطع و تعین کننده در پیشرفت و تمدن جوامع انسانی انسان ها شروع شده نمی تواند که در آن اقتصاد و پدیده های اقتصادی نقش چرخشی و سازندۀ خود را نداشته باشد. ساختمان سازی و اعمار معموره های زیستی، تولیدی، صنعتی و عام المنفعه بدون اقتصاد و محاسبات اقتصادی آن ها قابل تحقق و عملی را پیدا کرده نمی تواند .

   طرح و تطبیق کلیه پروژه های ساختمانی بدون محاسبۀ اقتصادی آن ها قابل پیش بینی نمی باشد. در پهنای گستردۀ زنده گی اقتصادی جامعه، ساختمان سازی از زحمت ویژۀ برخوردار بوده و اساس ترقی و تمدن جامعه را پایه گذاری مینماید. با طرح و تحقق برنامه های ساختمان سازی تغیرات سریع در سایر عرصه های زنده گی به مشاهده رسیده و ساختمان درجۀ تمدن و زیر بنای یک کشور را نشان میدهد. روی همین اصل است که سنجش اقتصادی پروژه های ساختمانی برای مهندسین و انجنیران و کارکنان عرصه های ساختمان از اؤلویت برخوردار میباشد و آن ها مکلفیت دارند تا جهت تطبیق مؤثر کارهای ساختمان با اساسات علم اقتصاد جامعه و بطور خلص اقتصاد ساختمان آشنایی داشته باشند، تا بتوانند امور محوله را بصورت دقیق، تضمین شده و با اطمینان خاطر عملی نمایند.

   ساختمان و ساختمان های اساسی:

   ساختمان عبارت است از پروسۀ ایجاد منابع مادی پروژه های مختلف که از از اعمار ساختمان های رهایشی آغاز و به پروژه های صنعتی و زراعتی می انجامد. تأسیسات عمدۀ پروژه های دولتی، خصوصی و مختلط که به کمک تخنیک اختصاصی کادر های مسلکی و سازماندهی عملی اعمار میگردد، بنام ساختمان های اساسی یاد میشود.

  اقتصاد ساختمان، موضوع و وظایف آن:

   از این که اقتصاد ساختمان علمیست رشته یی و اختصاصی، و قوانین انکشاف ساختمان و استفاده از آن در سازماندهی تولید مورد مطالعه قرار میدهد به همین دلیل علم اقتصاد در تمام رشته ها مانند انرژی برق، ترانسپورت، ماشین سازی، زراعت، صنعت کیمیاوی، ساختمان ها و غیره دارای اهمیت بیشتر میباشد. اساس علم اقتصاد ساختمان را قوانین اقتصادی تشکیل میدهد.

   این علم عوامل تأمین اصول بهترین شرایط ونتایج را برای منافع جامع با مصارف کم انجام میدهد. و همچنان طرق اقتصادی را غرض افزایش دایمی مؤثریت و کیفیت تمام فعالیت های تولیدی و اقتصادی رشته ها بکار میرود، آماده میسازد. سلوک و شیوۀ فراگیری این مضمون عبارت از فن جدل و مباحث و در یافت وریانت های مناسب اقتصادی برای رشد و انکشاف بعدی، انکشاف اقتصاد ملی کشور است.

   اقتصاد ساختمان در روشنی قوانین اقتصادی جامعه پدیده های معین ساختمان و قوانین اقتصادی مختلط برآن ها را مورد مطالعه قرار میدهدو مطالعه قانون مندی اقتصاد رشتوی دارای اهمیت بزرگی در اقتصاد ملی بوده امکان تسعۀ اشکال مناسب مناسبات اقتصادی و اثبات عملی طرق افزایش تولید مؤثر اجتماعی را در بر میگیرد. به این اساس ساختمان بحیث یک بخش اساسی اقتصاد ملی را تشکیل میدهد. این علم شرایط عوامل تضمین بهتر نتایج را بخاطر تحقق منافع جامعه با مصارف کم انجام میدهد . برعلاوه اسلوب و طرق اقتصادی را که غرض افزایش مؤثریت و کیفیت تمامی فعالیت های تولیدی ساختمان و رشته های مختلف اقتصادی بکار میرود، فراهم میسازد.

   معلومات در بارۀ سنجش اقتصادی پروژه :

   سنجش اقتصادی پروژه به اساس نتایج محاسبات تخنیکی و بخش های ساختمانی صورت میگیرد. جهت صحت محاسبات تخنیکی لازم است تا انجام فزیکی کار های ساختمانی مونتاژی قیمت گذاری و برآورد نظر به اشکال جداگانۀ کار های ساختمانی ، برآورد پروژه های ساختمانی موجود باشد. در نتایج برآورد پروژۀ ساختمان باید شاخص های تخنیکی و اقتصادی ترتیب گردد. در پروژه دیپلوم هذا کار های اساسی به طریقۀ ذیل صورت گرفته و برای محصولات محاسبات ارزش پول پروژۀ تحت ساختمان ، تشکیل عملیات اعمار تعمیر عبارت از:

–       کار های زمینی

–       کار های اعمار تهداب ها

–   کار های مونتاژی زیر سطح صفری و سطح صفری که شامل مواد و عناصر و مصارف منافع کار های متفرقه پیش بینی شده که به این صورت ارزش متحد شده ساختمان پروژه های صنعتی و مدنی شامل این بخش ها میباشد.

    حالا میپردازیم به محاسبات عناصر جداگانۀ اجزای ساختمان متشکله چون تعمیر که برای بنده در دیپلوم تعین گردیده بحث از اجزای جداگانۀ عناصر مثلاً پلیت ها ، زینه ها، و دیگر اجزای که از هم متفاوت اند بنام تمام محاسبات در جدول درج مینماییم.

   ساختار برآورد ساختمان:

   ارزش برآورد امور ساختمان بر مبنی نورم های برآوردی تعین شده و متشکل از مصارف مستقیم و مصارف غیر مستقیم و مفاد پلانی میباشد.

   مصارف مستقیم : مصارف مواد و عناصر ساختمانی، مصارف بهره دهی ماشین آلات و میکانیزم های ساختمانی و معاشات اساسی کارگران به شمول اضافه کاری های کارگران که مستقیماً در امور ساختمانی معروف میباشند، در بر میگیرد.

   مصارف غیر مستقیم : عبارت از مصارف اداری و اقتصادی مؤسسات ساختمانی ( معاشات اساسی و علاوه گی پرسونل اداری – تخنیکی به شمول اضافه کاری های آن) استحلاک ماشین آلات تأسیسات و وسایل ارزان قیمت که در پروسه های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

   مصارف محافظت ساحۀ ساختمانی ، تحویل خانه ها و امثال آن ها ، مصارف خدمات کارگران (معاشات علاوه گی از قبیل مأکولات، تفاوت کوپون، بیمۀ صحی، مصارف خدمات رهایشی و محیط زیست و تخنیک ایمنی، و همچنان مصارف انتظام و پیشبرد کار ها ، خدمات اطفائیه وی و مصارف شعبات جیودیزی و کارتوگرافی ، و نقشه کشی ) ، تنویر ساحه، مصارف عمله ، سفریه، کرایه و امثال آنها را احتوا میکند. و نظر به دستور العمل محاسبات اقتصادی پروژۀ دیپلوم در حدود 30÷35 فیصد از مجموع مصارف مستقیم سنجش میگردد.

   در اصل مصارف غیر مستقیم، مصارف فرعی و کمکی را بخاطر فعال نمودن پروسۀ اساسی تولیدات محصولات ساختمانی را تشکیل میدهد، که به اندازۀ صرفه جویی معقول که در آن صورت میگیرد، به همان اندازه در نتایج کار ها مؤثریت اقتصادی میتواند بوجود آید.

   مصارف غیر مستقیم در مقایسه به مصارف مستقیم بخش متفاوتی را در محاسبات اقتصادی پروژۀ ساختمانی احتوا میکند.

   مصارف مستقیم در کار مشخص پروسۀ تولید تحقق یافته، اما مصارف غیر مستقیم وجوهی را در بر میگیرد. که جهت اداره، انتظام و ایجاد شرایط لازم تولیدی و معیشتی برای کار کنان مؤسسه به مصرف میرسد و از طریق فیصدی معین از مصارف مستقیم در قسمت تمام شد محصولات ساختمانی شامل میگردد. که در نتیجه مجموع مصارف مستقیم و اضافی قیمت تمام شد محصولات ساختمانی را تشکیل میدهد. قیمت تمام شد محصولات ساختمانی به سه نوع میباشد که قرار ذیل است:

–       قیمت تمام شد پلانی

–       قمیت تمام شد برآوردی

–       قیمت تمام شد حقیقی

   1 : قیمت تمام شد پلانی : اندازۀ مصارف مطابق پلان را در تهیۀ محصولات ساختمانی نظر به شرایط معین کارو تجهیزات ، تدابیر مؤسسات بطور مقدماتی تعین مینماید.

   2 : قیمت تمام شد برآوردی : مجموع مصارف مستقیم و اضافی را در نتیجۀ محاسبات دقیق اقتصادی و ریاضی در بر میگیرد.

   3 : قیمت تمام شد حقیقی : مجموع مصارف حقیقی مؤسسات ساختمانی را عملاً در پروسۀ تولید احتوا میکند.

   قیمت تمام شد حقیقی در عمل ممکن است مساوی به قیمت تمام شد طبق پلان و یا با آن تفاوت داشته باشد. هر گاه قمیت تمام شد حقیقی محصولات ساختمانی مساوی به قیمت تمام شد پلانی باشد، در آنصورت فعالیت تولیدی مؤسسات نورمال بوده و در صورت که قیمت تمام شد حقیقی محصولات ساختمانی کمتر از قیمت تمام شد پلانی باشد آنگاه مؤثریت بیشتر فعالیت تولیدی مؤسسات ساختمانی بوجود میآید. ولی در صورت بیشتر بودن قیمت تمام شد حقیقی از قیمت تمام شد پلانی، عدم صرفه جویی و ضرر اقتصادی ببار میآورد. در نتیجه فعالیت تولیدی نورمال و تأمین خدمات معیشتی کارگران و تقویۀ بنیۀ مالی فیصدی معین مفاد مطابق دستورالعمل محاسبات اقتصادی پروژۀ دیپلوم از مجموع مصارف مستقیم و غیر مستقیم بالای قیمت تمام شد محصولات ساختمانی علاوه گردیده ارزش برآوردی آنرا تعین میکنیم.

    مفاد در ساختمان:

   با تفاوت از مصارف مستقیم ، مصارف اضافی یا هردو واحد جداگانه محصول ساختمان ارتباط نداشته بلکه با تمام کمپلکس پروسۀ ساختمان مربوط میشود. ویا عبارت از مصارف خدماتی ساختمانی و ادارۀ امور ساختمانی میباشد. ( معاش کارگران و کارمندان، انجنیران تخنیکی، مؤسسات ساختمانی) تنویر ساحۀ ساختمانی مصارف اجاره و مسایل ترانسپورتی جهت انتقال کارگران در ساحۀ کار بامصارف محافظین ساحۀ ساختمانی کمیت مصارف به شکل فیصدی از مجموع مصارف مستقیم گرفته میشود.

   مفاد:- عبارت است از تفاوت میان ارزش واقعی ساختمان و محصولات تولید شده بعد از وضع مصارف ساختمانی میباشد.

   مفاد مؤسسات ساختمانی: –  مفاد به دو شکل میباشد:

–       مفاد بیلانسی

–       مفاد محاسبوی

 مفاد بیلانسی را میتوان توسط فورمول ذیل ارائه نمود:

PB=(Ccm-Cf)+P1+P2+…….+Pn

PB عبارت از بیلانس، Ccm ارزش برآوردی، Cf ارزش حقیقی و همچنان P1,P2,……Pn در بخش های جداگانۀ مؤسسات ساختمانی میباشد.

 مفاد محاسبوی توسط فرمول ذیل ارائه میگردد:

PR=PB-MKB-Mf

MKB مصارف کریدیت بانکی، Mf مصارف پرداخت جهت استفادۀ فوند های اساسی

 سود آوری یا مفاد در مؤسسات ساختمانی توسط فورمول ذیل در یافت میگردد:

  پیشرفت تخنیکی در امور ساختمانی:

  پیشرفت تخنیکی عبارت از تکمیل مداوم و مسایل، موضوعات کار، تکنالوژی و اشکال سازماندهی تولید بر اساس استفاده از دست آورد های علوم و تخنیک است.

  پیشرفت علمی و تخنیکی عبارت از کمپلکس وسیع پروسه ها را در بر گرفته و زمینه را جهت به سرعت بکار انداختن مؤسسات جدید، تقلیل ارزش ذاتی ساختمان ، رشد بهره دهی کار، مؤثریت تولید و کیفیت محصولات را فراهم میسازد. همزمان با پروسۀ رشد و تکامل جامعه و مسایل تولید نیز رشد نموده و تخنیک و تکنالوژی جدید ایجاد میگردد. با رشد تخنیک جدید ماشین از نظر ساختمان خود مغلق تر گردیده و قیمت تولید آنها نیز بلند میرود. تخنیک کهنۀ ماشین ها به تخنیک جدید تعویض میگردد. ماشین های پیشرفتۀ تخنیکی عبارت از آن ماشین ها است که قیمت آنها به تناسب بهره دهی شان کمتر باشد. در این صورت ارزش ذاتی واحد محصول آن ها تهیه شده تخنیک جدید کمتر نسبت به تخنیک کهنه میباشد.

   جهات اساسی پیشرفت تخنیکی:

  پیشرفت تخنیکی در ساختمان ذریعۀ اجرای تدابیر مؤثر علمی و تخنیکی میتواند صورت بگیرد . بدین ترتیب حالا هریک از این جهات را قرار ذیل ارزیابی میکنیم:

–   تکمیل وسایل کار: عبارت ازتبدیل نمودن و بدون ساختن تجهیزات کهنه بکار بردن تجهیزات جدید و میکانیزه کردن ، اتوماتیزه کردن و همچنان برقی ساختن پروسۀ تولید میباشد. رشد میکانیزه ساختن کار های مونتاژی ساختمان شامل دو مرحله است:

1:- قسمی ( جز وار)

2 :- کمپلکس( مکمل)

  در میکانیزه ساختن قسمی تنها پروسه های جداگانۀ تولید توسط ماشین اجرا گردیده بخش دیگرآن توسط کار های دستی اجرا میگردد.

  میکانیزه ساختن کمپلکس (مکمل) تمام عملیات اساسی و کمکی دورۀ تولید، هموار کاری ، کندن کاری، بار گیری، و غیره را با کمک ماشین و میکانیزه ها انجام میدهد.

  – اتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی:  عبارت از مرحلۀ تکامل تولیدی بوده و تمام عملیات با کمک ماشین ها بدون سهم مستقیم کارگران صورت گرفته فقط تحت کنترول آنها قرار میگیرد.

  ارزیابی میکانیزه ساختن و اوتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی ضرایب و شاخص های میکانیزه نمودن کار ها و سطح الکترتخنیکی آن ها نقش عمده دارد. ضریب میکانیزه ساختن کار ها عبارت از نسبت حجم فزیکی کار ها که از طریق میکانیزه سازی انجام یافته بر حجم عمومی کار ها میباشد که توسط فور ذیل میتوان ارائه کرد:

   Knp ضریب میکانیزه ساختن کار ها ، Qm حجم کار های که از طریق میکانیزه سازی انجام یافته، Qal  حجم عمومی کار های انجام یافته میباشد.

   سیستم و اشکال پرداخت دستمزد:

  اساس دستمزد کار کنان ساختمان را سیستم درجه یا مرتبۀ نورماتیفی، زمان ، تقسیم بندی کار، رشته بندی تولید ، مشخصات کار های ساختمانی و کمیت محصولات تولید شدۀ ساختمانی تشکیل میدهد. در امور ساختمانی مانند سایر رشته های صنایع کشور دو شکل پرداخت دستمزد وجود دارد.

–       گاه مزد ( مزد بر حسب وقت کار)

–       کار مزد ( مزد بر حسب کار)

  گاه مزد درصورت مورد استفاده قرار میگیرد که تعین نورم و کمیت تولیدی ساختمانی مشکل باشد. گاه مزد به نوبۀ خود به گاه مزد مستقیم ( گاه مزد ساده) و گاه مزد جایزه وی تقسیم میشود. در تقسیم گاه مزد مستقیم پرداخت مزد بر اساس زمان مصرف شده به کار و سیستم جدول تقویمی معاشات صورت گرفته و منطبق به کمیت تولیدی محصولات نمیباشد. گاه مزد مستقیم توسط فورمول ذیل محاسبه میگردد.

Zp مجموع گاه مزد مستقیم در زمان معین کار به افغانی در جدول تقویمی معاشات در فی واحد وقت و t مداومت کار

  در سیستم گاه مزد جایزه وی باارزش اضافی به شکل جایزه جهت تشویق کارگران در مقابل دست آورد های ارزشمند صورت میگیرد. گاه مزد جایزه وی توسط فورمول ذیل محاسبه میگردد:

در این جا k ضریب اندازۀ وقت در نظر گرفته شده است.

  کار مزد:

  از نقطه نظر اقتصادی حقیقی مناسب و مؤثر بوده و متعلق به کمیت تولید و کیفیت عالی محصول میباشد. در سیستم کار مزد، پرداخت بر اساس نورم معین معیار کار و تولید حقیقی محصولات صورت میگیرد.

   کار مزد ممکن است انفرادی و یا کلیکتیفی قابل اجرا است. کار مزد به نوبۀ خود به کار مزد مستقیم و کار مزد جایزه وی تقسیم میگردد. در سیستم کار مزد مستقیم پرداخت مزد به اساس کمیت های معین اجرا شدۀ تولیدی صورت میگیرد. جهت ترتیب کار مزد لازم است نرخ نامه ( قیمت گذاری) نرخ معین برای محصولات ساختمانی وجود داشته باشد. کار مزد مستقیم قرار فورمول ذیل محاسبه میگردد.

  P  قیمت گذاری انفرادی یا مکمل، Q حجم کار های انجام یافتۀ ساختمانی ( محصولات تولید شده )

   در تقسیم جایزه وی پرداخت مزد در مقابل دست آورد های مؤثر تولیدی اجرای شاخص های کمی و کیفی کار های ساختمانی تطبیق پلان صورت میگیرد.

  کار مزد جایزه وی قرار فورمول ذیل محاسبه میگردد.

  PR اندازۀ جایزه وی از کار مزد مستقیم به فیصدی میباشد.

  هنچنان پرداخت کار مزد جایزه وی بریگاردی توسط فورمول ذیل تعین میشود:

   PQ مجموعۀ کار مزد مستقیم ، K اضافه پرداخت فیصدی از کار مزد مستقیم نظر به اجرای پلان از قبل معین در امور ساختمانی اساسی ترین شکل پرداخت کار مزد جایزه وی عبارت از دست مزد مقاطعه کاری میباشد . سیستم دست مزد مقاطعه کاری در نتیجه تکمیل کار ها در نظر گرفته میشود . در سیستم مقاطعه کاری باید شاخص های ذیل در نظر گرفته شود:

–       تکمیل حجم کار ها ویا تولید نهایی محصول

–       مدت آغاز و انجام کار

–       مجموعۀ پرداخت کار مزد

–   اندازۀ جوایز در مقابل اختصار مداومت کار ساختمانی وت اجرای کمی و کیفی محصولات.

   برآورد کار های ساختمانی به اساس محاسبات تکنالوژیکی پروژۀ ساختمانی با استفاده از نرخ های فی واحد عناصر و کار های ساختمانی تعین میگردد.

مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Venture-CapitalThe businessman -  bankrupt