مشارکت مدنی طرحها

Home / آرشیو مطالب / مشارکت مدنی طرحها

مشارکت مدنی طرحها

توسط
در آرشیو مطالب

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
بانک تجارت به منظور تشویق در نوسازی و ایجاد واحدهای مسکونی انفرادی با متقاضیان احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، مشارکت مدنی می نماید.
اعضای شرکت تعاونی مسکن در چارچوب مقررات فقط بطور انفرادی می توانند با حصول موافقت شرکت تعاونی مربوطه و سازمان واگذارکننده زمین با بانک مشارکت مدنی نمایند.

شرایط متقاضی :

 • داشتن اهلیت قانونی
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق نزد سیستم بانکی
 • توانایی تسویه در پایان قرارداد مشارکت و یا در صورت موافقت بانک توانایی بازپرداخت اقساط در زمان فروش اقساطی

  مدارک و مجوزهای لازم برای انعقاد قرارداد :

 • نقشه تائید شده ساختمان
 • پروانه معتبر ساختمان صادره توسط شهرداریها
 • درصورت لزوم گواهی عدم خلاف در مورد مشارکت در تکمیل ساختمان
 • درمورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی علاوه بر در اختیار گرفتن اصل سند مالکیت دستی، اخذ سایر مجوزات از ارگانهای ذیربط

  شرایط ملک :

 • * ملک معرفی شده باید مفروز ، دارای سند یا برگ واگذاری سازمان زمین شهری یا شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه، قابل ارتهان بوده و در رهن و وثیقه نباشد و یا زمین از طرف سازمان اوقاف به اجاره واگذار شده باشد.
 • مشخصات و ابعاد زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری زمین و یا اجاره نامه اوقاف مطابقت داشته باشد.
 • ملک معرفی شده باید در محدوده خدمات شهری قرار داشته باشد و یا از لحاظ امکانات سکونت از خدمات آب و برق شهرکهای احداث شده، طبق مجوز استانداریها استفاده نماید.

  شرایط مشارکت مدنی :
  میزان سهم الشرکه بانک و شریک براساس ضوابط و مقررات جاری از طرف بانک به شرح زیر تعیین خواهد شد :

 • در مورد احداث ساختمان، برآورد (ارزیابی) بانک
 • در مورد تکمیل ساختمان، براساس گزارش ارزیابی و باتوجه به ارزش اعیانی موجود در ملک و برآورد هزینه تکمیل ساختمان.
 • حداقل سود پیش بینی شده نسبت به سهم الشرکه بانک طبق نرخهای کمیسیون اقتصادی دولت در بخش مسکن (برای مالک اصلی) خواهد بود.
 • شریک باید در مدت تعیین شده توسط ارزیاب، عملیات ساختمانی را به اتمام رساند. این مدت توسط بانک از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین می شود.
 • شریک باید حق انتفاع از زمین ملکی، استیجاری یا واگذاری سازمان زمین شهری خود را نسبت به سهم الشرکه بانک به مدت 5 سال در ازای دریافت مبلغ 1.000 ریال به بانک صلح نماید و عقد صلح بر این مبنا جاری گردد.
 • مشارکت مدنی برای احداث یا تکمیل چند واحد مسکونی در یک یا چند پلاک تجمیع شده با چند نفر با شرایط زیر مقدور خواهد بود :
 • تعداد شرکا باید حداقل برابر تعداد واحدهای مسکونی باشد و قرارداد مشارکت به امضای کلیه شرکا برسد.
 • هر واحد مسکونی باید مستقلاً قابل سکونت یک خانواده باشد.
 • شرکای قرارداد مشارکت باید کتباً تعهد نمایند ساختمان مورد مشارکت را تفکیک نموده و بین خود تقسیم نمایند.
 • سهم الشرکه بانک پس از پایان عملیات ساختمانی و امضای قرارداد تفکیکی بین آنها، به نسبت سهم تسهیلات اعطایی در هر واحد مسکونی تعیین و به شرکا واگذار می شود.
 • شرکای قرارداد مشارکت باید کتباً تعهد نمایند که از واحدهای ساخته شده استفاده شخصی نمایند.
  تعهدات شریک :
 • شریک حق ندارد در دوران مشارکت، مورد مشارکت را کلاً یا جزئاً به تصرف دیگری درآورد و همچنین حق ندارد تحت هیچ عنوان حقوقی از جمله اجاره، وکالت و غیره برای دیگری در آن ایجاد حقی بنماید.
 • پس از پایان عملیات ساختمانی، سهم الشرکه بانک را براساس مبلغ تعیین شده توسط بانک، به صورت نقد خریداری نماید. موضوع فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، صرفاً در صورت وجود منابع و موافقت بانک بلامانع است.
 • کار احداث یا تکمیل ساختمان را طبق نقشه مصوب در مهلت تعیین شده راساً انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.

  مراحل اعطای تسهیلات :
  پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد :

 • مشتری به شعبه مراجع نموده و تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم (کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و سند زمین، نقشه تائیدشده، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف در مورد ساختمانهای نیمه تمام و … ) به شعبه تحویل می دهد.
 • سهم الشرکه بانک طی سه مرحله پس از ارزیابی های لازم باتوجه به پیشرفت کار به حساب مشتری واریز می شود.
 • پس از اتمام عملیات ساختمانی ارزش نقدی سهم الشرکه بانک به همراه سود دوران مشارکت مدنی، براساس نرخهای مصوب تعیین گردیده و بعنوان قیمت فروش نقدی سهم الشرکه بانک به مشتری اعلام می گردد.
 • ضمناً در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اقساطی سهم الشرکه بانک و در صورت موافقت بانک، قرارداد فروش اقساطی به امضاء طرفین رسیده و مورد مشارکت همزمان با ابطال مشارکت مدنی به رهن بانک در می آید

مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

business-plan-basicsVenture-Capital