روش کلید در دست

Home / آرشیو مطالب / روش کلید در دست

روش کلید در دست

توسط
در آرشیو مطالب

روش کلید در دست

روش کلید در دست(انواع روش های اجرای پروژه های پیمان کاری) که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید. در این حالت کارفرما یا مشاورین او فقط در فرایند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت. کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی مینماید. بنابراین نیازی نیست که مشخص شود آیا یک نقیصه به دلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک قانون کلی، هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئول پیمانکار خواهد بود.استفاده از روش کلید در دست درگیری کارفرما را در فرایند طراحی و اجراء در مقایسه باسایر روشهای قراردادی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده و نقش او بطور عمده،مدیریت قرارداد و بسته به مفاد موافقتنامه کلید در دست مرور و یا تائید کارهای طراحی خواهد بود.
تلفیق مسئولیتهای طراحی با اجراء همچنین امکان کاهش زمان کلی تکمیل پروژه یا به را میسر میسازد همچنین با (Fast Track Construction) اجرای سریع ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی می توان هزینه های پروژه را کاهش داد.در روش کلید در دست مرحله مناقصه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مرحله کارفرما بایستی نیرو و منابع زیادی را به منظور اطمینان از قابلیتهای پیمانکاران و کیفیت طرحهای پیشنهادی آنها صرف نماید، همانطوری که پیمانکار نیز بایستی وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد خود با اطمینان از این نظر که قابل اجرا بوده و قیمت پیشنهادی سودآور میباشد، مصروف دارد.
این نوع قرارداد متضمن موارد زیر خواهد بود:
– پرداخت ها در این روش ممکن است به صورت یک قلم یا فهرست بهایی باشد.
– در مراحل اولیه طراحی بایستی مشخصات فنی کامل و روشنی تهیه شود.
– کارفرما در بدو امر از نظر فنی و قراردادی، نیازها و الزامات خود را مشخص می نماید.
– بعد از انعقاد قرارداد، معمولا کارفرما در بحثها و مذاکرات موضع ضعیفی خواهد داشت.
– خواسته ها و الزامات کارفرما در مورد راه اندازی باید در قرارداد نوشته شود.
– بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که هزینه طراحی انجام شده توسط پیمانکار در مرحله مناقصه نیز در نظر گرفته شود.
البته در این روش ممکن است در محدوده و نیز روش کنترل کارهای طراحی توسط کارفرما منشاء بروز اختلاف گردد.
کارفرما ممکن است روش کلید در دست را فقط برای قسمت مشخصی از پروژه انتخاب معروف (Semi-trunkey) یا (partial-trunkey) نماید که به عنوان نیمه کلید در دست است. در واقع بسته به میزان کاری که کارفرما به صورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانکاران دیگری مستقل از پیمانکار کلید در دست انجام می دهد، مقدار مسئولیت کارفرما هم برای کاری که خود انجام میدهد و هم هماهنگی با وظایف پیمانکار کلید در دست افزایش می یابد. با توجه به اشکالی که روش کلید در دست در میزان واگذاری مسئولیتها به پیمانکار می تواند به خود بگیرد روشهای قراردادی دیگری را بر اساس تنوع پروژه های صنعتی و نیاز کارفرما در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.

منابع

ایران سازه

مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

PropertyTax_jpg_800x1000_q100poster_1