به وب سایت اترد خوش آمدید

شرکت عمرانی آبادتدبیر در سال ۱۳۸۱ با مدیریت مهندس مهدی سلیم زاده با هدف فعالیت در راستای توسعه،ساخت و بهبود زیربناهای عمرانی کشور بعنوان عضوی از شرکت های مهندسی و عمرانی برای سازندگی و آبادانی و با تاکید بر روش های دانش محور و استفاده از روش های دانش محور و استفاده از روش های مطابق استانداردهای روز تاسیس گردید.این شرکت بر اساس معیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی،راه و ترابری به ترتیب دارای رتبه ۳،۴و۵ می باشد.

  • بنابراظهارات کارشناسان فنی حوزه نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه با اعمال مدیریت کارآمد و مراعات دستورالعمل های فنی،ارتقا قابل توجه کیفیت ساخت پروژه گردیده است.

    دکتر محمود علی جواهریسرپرست بیمارستان
  • با احساس تعهد حرفه مهندسی و با رعایت ضوابط اجرایی و اعمال مهندسی ارزش ،با کیفیت خیلی خوب به اتمام رسیده است.

    محمد قمیرئیس‌ دانشگاه آزار اسلامی واحد پرند

مطالب فنی

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search